Πληροφορική


Η δραστηριότητα της πληροφορικής δομείται πάνω σε δυο σκέλη: αφενός τον πληροφοριακό γραμματισμό των παιδιών και αφετέρου την πρώτη τους επαφή με τον προγραμματισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών (coding).

Όσο αφορά στο πρώτο σκέλος, τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν στην εξοικείωση στη σύνταξη κειμένων και παρουσιάσεων, στην εξοικείωση με την πλοήγηση στο διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και στην δημιουργία εργασιών με τη βοήθεια προγραμμάτων που διαθέτει το σχολικό εργαστήριο.

Όσο αφορά στο δεύτερο σκέλος, αξιοποιούνται τα σχέδια μαθήματος της πλατφόρμας www.code.org για την πρώτη επαφή των παιδιών με το κόσμο του προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών! Σε μια εποχή, η οποία όλο και περισσότερο απαιτεί γνώσεις πάνω στην επιστήμη των υπολογιστών, η ενασχόληση από μικρή ηλικία δίνει μια σημαντική ώθηση για την περαιτέρω εξέλιξη της σχέσης των παιδιών με τον προγραμματισμό!